Politika zaštite djece odnosi se na zajedničke vrijednosti, principe i uvjerenja, te praktična pravila ponašanja kojima se vodimo u radu s djecom, a sadrži i konkretne korake koji će se poduzeti prilikom ispunjavanja naših obaveza u pogledu zaštite djece.

U nastavku se navode standardi kojima se propisuju načini postupanja djelatnica, suradnica i volonterki Duginih obitelji (organizacije) u poduzimanju mjera zaštite prava djece te obveze prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima.

Izrazi koji se koriste u ovome dokumentu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Politika zaštite dječjih prava razvijena je sukladno pravnim smjernicama za zaštitu prava djece:

 • Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, 1989
 • Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, 2012
 • Zakon  o  zaštiti  osobnih  podataka, 2003 (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Ustav Republike Hrvatske, 1990 (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10, 60/10)
 • Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, 2014
 • Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, 2004
 • Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, 2004
 • Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece, 2014
 • Etički kodeks istraživanja s djecom, 2003
 • Kodeks etike psihološke djelatnosti, 2005

DEFINICIJE POJMOVA  

Dijete je svaka osoba ispod navršenih 18 godina, sukladno UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta (1989).

Zlostavljane djeteta, sukladno Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (1999), uključuje sve oblike fizičkog i/ili emocionalnog lošeg ponašanja prema djetetu, seksualnog iskorištavanja, zanemarivanja i eksploatiranja djeteta, koje za posljedicu ima stvarnu ili potencijalnu štetu za dječje zdravlje, razvoj i dignitet.

Zaštita djeteta je zajednički termin koji obuhvaća principe, pravilnike, standarde, zakone i procedure čiji je cilj zaštita djece od namjerne i nenamjerne štete. U kontekstu ovog dokumenta, odnosi se specifično na odgovornosti organizacije i osoblja u zaštiti djece s kojom radimo.

Politika zaštite dječjih prava je dokument koji pokazuje namjeru zaštite djece od štete, koji jasno upućuje na postupke i procedure koji će se koristiti s ciljem zaštite dječjih prava u okviru organizacije. To je instrument koji promovira osiguravanje sigurnog okruženja za djecu, te putem kojeg se organizacija obvezuje na poštivanje dječjih prava.

Informirani pristanak je sposobnost davanja slobodnog i informiranog pristanka, uvijek uzimajući u obzir dob i stupanja razvoja djeteta. Osoba odgovorna za dijete (roditelj/skrbnik) morat potpisati pristanak za korištenje i objavljivanje fotografija/video uradaka djeteta, ali i dijete treba informirati o čemu se radi kako bi i ono moglo dati svoj pristanak.

Direktni kontakt s djecom je svaki kontakt pri kojem je osoba u fizičkoj blizini djeteta.

Indirektni kontakt s djecom uključuje sve situacije u kojima osoba ima pristup djetetovim osobnim informacijama (npr. imenu, adresi, fotografijama i sl.) u kontekstu rada u organizaciji.

Fizičko zlostavljanje djeteta odnosi se na namjerno nanošenje ozljeda djetetu fizičkim putem od strane roditelja ili odraslih osoba, ali i na nesprječavanje istog. Ovo uključuje udaranje, šamaranje, nanošenje opeklina, bacanje na pod ili niz stepenice, vezanje uz radijator ili ormar, uskraćivanje hrane, zatvaranje na tavan ili u podrum, davanje otrovnih sredstava, alkohola ili neodgovarajućih lijekova, pokušaje utapanja ili davljenja djeteta, tresenje djeteta.

Emocionalno zlostavljanje odnosi se na slučajeve kada roditelji trajno propuštaju iskazivanje ljubavi i pažnje svojoj djeci. Ono se iskazuje kroz prijetnje, izrugivanja, viku, ponižavanje od strane odraslih, kao i kroz neprihvaćanje djetetovih potreba za ljubavlju i brigom važnom za djetetov normalan psihički razvoj. Vrlo čest oblik emocionalnog zlostavljanja predstavlja manipulacija dječjim osjećajima od strane odraslih osoba sa svrhom rješavanja nekih vlastitih problema (npr. u slučajvima rastave braka) kao i svjedočenje nasilju u obitelji, iako samo dijete nije izravno žrtva tog nasilja. Ove situacije uzrokuju gubitak samopozdanja i samopoštovanja kod djeteta, ono postaje povučeno i nervozno.

Seksualno zlostavljanje odnosi se na slučajeve u kojima odrasla osoba prisiljava dijete da sudjeluje u nekoj seksualnoj aktivnosti, koristeći pri tome dijete kako bi zadovoljila svoje vlastite želje. To može uključivati milovanje, masturbaciju, oralni, vaginalni ili analni odnos ili izlaganje djece pornografskim videosnimkama, knjigama, časopisima i drugom materijalu.

Seksualno iskorištavanje odnosi se na bilo koji čin ili pokušaj zlouporabe iz pozicije moći ili povjerenja, u seksualne svrhe (seksualna ili politička korist od seksualnog iskorištavanja osobe)

Zanemarivanje djeteta može imati štetne posljedice za razvoj djeteta kao i zlostavljanje. Ono predstavlja nezadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba poput odgovarajuće hrane, odjeće, uvjeta stanovanja, medicinske skrbi i školovanja, a roditelj ili skrbnik ima mogućnosti za njihovo zadovoljenje. Također, zanemarivanje predstavlja i ostavljanje same kod kuće djece koja su premlada da se brinu o sebi, prepuštanje djece neadekvatnom nadzoru, nepažnja prema emocionalnim potrebama djeteta, dijete nitko ne sluša i ne obazire se na njegove potrebe i želje. Nitko mu neće reći “Vidi kako si lijepo nacrtao crtež” ili “Primjećujem da te danas nešto muči…”.


VRIJEDNOSTI I  PRINCIPI U  RADU SA DJECOM 

Zdravlje, sigurnost i dobrobit djece prioritet su naše organizacije.

Svojim djelovanjem nastojimo unaprijediti psihički i emocionalni razvoj djece, kako bi ona dosegla svoje pune potencijale.

Slušamo i pažljivo razmatramo dječje stavove, ohrabrujemo ih te potičemo da iskazuju svoje potrebe i zalažu se za vlastita prava.

Cijenimo, poštujemo i razumijemo djecu u okviru njihove vlastite kulture, religije i etničke pripadnosti. Različitosti se pristupa kao bogatstvu i preduvjetu izgradnje humanog i demokratskog društva. Kroz interakciju različitosti razvijamo nove oblike djelovanje temeljene na jednakosti dostojanstva i prava za sve članove društva.

Zloupotreba djece ni u kakvim okolnostima nije prihvatljiva.

Djelatnice, suradnice i volonterke organizacije obavezni su zaštititi djecu s kojom rade. Radu s korisnicima pristupamo odgovorno i stručno, poštujući etička načela i standarde profesije i pruženih usluga. Svoj rad temeljimo na visokim etičkim i pravnim standardima.

Partneri s kojima surađujemo u sklopu projekata namjenjenih djeci također su obavezni zadovoljiti pravne standarde zaštite djece u svojim programima. Izgradnja humanog društva i njegovanje vrijednosti na kojima se ono temelji moguće je jedino suradnjom svih onih koji teže istom cilju.


Kako bismo ostvarili standarde u nastavku, pri kontaktu s djecom dužni smo:

 • U svakoj prilici odnositi se prema djeci s poštovanjem i priznati ih kao pojedince s vlastitim pravima;
 • Uvažavati i cijeniti stavove koje djeca izražavaju;
 • Raditi s djecom na način koji jača njihove kapacitete i sposobnosti i razvija njihove vještine i potencijale;
 • Raditi s djecom u duhu suradnje uz uzajamno povjerenje i poštovanje;
 • Prihvaćati djecu u okviru konteksta u kojem žive;
 • Raditi u partnerstvu sa roditeljima/skrbnicima, udomiteljima i drugim stručnjacima kako bi se osigurala zaštita djece;
 • Sve programe i radionice izrađivati u skladu s najboljim interesima djece.

STANDARDI POSTUPANJA DJELATNICA, SURADNICA I VOLONTERKI U RADU S DJECOM


Djelatnice, suradnice i volonterke dužni su s djecom kojom rade osigurati:

 • Zaštitu prava propisanih Ustavom Republike Hrvatske, konvencijama, zakonima, provedbenim propisima;
 • provedbu programa kojima se promiče zaštita njihovih prava, sigurnost i zdravlje;
 • siguran i pouzdan način bilježenja kršenja standarda iz ovog dokumenta, osiguravajući mehanizme za prikupljanje pritužbi na povjerljiv i siguran način, te osiguravajući podršku žrtvama i obavještavanje institucija nadležnih za kršenje prava djeteta.

Djelatnice, suradnice i volonterke koje u svom radu dolaze u direktan ili indirektan kontakt s djecom trebaju:

 • Biti svjesne situacija koje mogu predstavljati rizik za djecu te znati pravilno reagirati u takvim situacijama;
 • Planirati i organizirati rad i mjesto za rad tako da sve potencijalne rizike svedu na minimum;
 • Omogućiti djeci da otvoreno razgovaraju o bilo kojem problemu;
 • Prijaviti nadležnim institucijama svako loše postupanje prema djeci koje budi opravdanu sumnju na zlostavljanje i/ili zanemarivanje;
 • Razgovarati sa djecom o njihovom kontaktu s djelatnicama, volonterkama i suradnicama organizacije te ih potaknuti da se slobodno izraze ako ih nešto brine ili smeta; (stvoriti okruženje u kojem će se djeca osjećati sigurno i poštovano)
 • Poučiti djecu o njihovim pravima i načinu postupanja u slučaju povrede tih prava, te osnažiti djecu da razgovaraju o problemima koji ih muče.
 • Uzimati u obzir mišljenje djeteta kada se radi o okolnostima koje se na njega odnose, s poštovanjem i uvažavanjem.
 • Omogućiti djeci da sudjeluju u procesima donošenja odluka koje se odnose na njih, kroz participativan proces u kojem se poštuju prava djeteta, njihovi stavovi, dostojanstvo i integritet
 • Biti svjesni razlike u moći između odraslih i djece i izbjegavati bilo kakvu zlouporabu koja iz ovakve situacije može nastati
 • Izbjegavati situacije koje ih mogu staviti u osjetljiv i kompromitirajući položaj: nastojati biti u društvu bar još jedne odrasle osobe kada rade s djecom ili biti vidljivi drugima kada su s djecom, osim ukoliko se radi o intervenciji koja zahtjeva privatnost (npr. psihoterapija)
 • Obratiti pažnju na prikladnost tjelesnog kontakta s djetetom i kada se on smatra prihvaćenim, kao što je držanje za ruku, zagrljaj ili poljubac. Trebaju biti sigurni da se dijete osjeća dobro u tim okolnostima.
 • Odmah obavijestiti koordinatorice Duginih obitelji ukoliko ste se našle u okolnostima koje mogu biti krivo protumačene od strane drugih osoba te izbjegavati takve situacije
 • Služiti svojim ponašanjem kao dobar model djeci – ponašati se odgovorno i brižno
 • Ponašati se jednako prema svoj djeci bez obzira na spol, rod, seksualnu orijentaciju; nacionalnu, etničku i vjersku pripadnost; politička uvjerenja; tjelesna ili mentalna ograničenja i/ili oštećenja te životne okolnosti (npr maloljetnička trudnoća, život u domu).
 • Biti svjesni da se zlostavljanje može događati i među djecom te stoga izbjegavati situacije koje dovode do takvog rizika kao npr. ostavljati stariju i mlađu djecu ili posebno osjetljive grupe djece, bez nadzora

Djelatnice, suradnice i volonterke u radu s djecom ne smiju nikada:

 • Udariti ili na drugi način fizički povrijediti ili fizički zlostavljati djecu;
 • Razviti nepotreban fizički kontakt sa djecom;
 • Razviti seksualni kontakt sa djecom;
 • Ponašati se na neprikladan ili seksualno provokativan način;
 • Razviti takav odnos sa djecom, koji bi se na bilo koji način mogao smatrati iskorištavajućim ili zlostavljajućim;
 • Djelovati na način koji bi mogao dovesti dijete u rizik da bude zlostavljano;
 • Koristiti jezičke izraze, davati prijedloge ili nuditi savjete koji su neprikladni, uvredljivi ili na bilo koji način ponižavajući;
 • Propustiti adekvatno reagirati na nezakonito, opasno ili nasilničko ponašanje djece;
 • Propustiti adekvatno reagirati na nezakonito, opasno ili nasilničko ponašanje roditelja/skrbnika prema djeci;
 • Ponašati se na način da posrame, ponize, omalovaže ili degradiraju djecu, ili na drugi način primijene bilo koji oblik emocionalnog zlostavljanja;
 • Diskriminirati, različito tretirati ili favorizovati određenu djecu, isključujući drugu;
 • Objavljivati fotografije ili video uratke djece polaznika radionica za promociju aktivnosti organizacije bez informiranog pristanka njihovih roditelja;
 • Djecu izlagati neprimjerenim sadržajima koji mogu uzrokovati emocionalnu štetu, kao što su nasilje ili pornografija;
 • Izlagati i upućivati djecu na eksploataciju dječjeg rada;
 • Zanemarivati djecu uskraćujući im odgovarajuću brigu i ne uvažavajući njihove potrebe;
 • Sudjelovati u bilo kakvom opasnom, ilegalnom ili zlostavljajućem ponašanju prema djeci;
 • Činiti stvari umjesto djece kada se radi o tome da djeca mogu sama (npr. oblačenje, pisanje zadaće);
 • Ignorirati iskaznu brigu djeteta vezanu uz zlostavljanje ili zanemarivanje;
 • Biti nasamo s djetetom, bez da ih druge osobe vide, duže vrijeme (npr. u autu, kod kuće).

ZAŠTITA PRAVA DJECE OSTVARUJE SE:

 • Sprječavanjem nasilja među djecom;
 • Sprječavanjem svih oblika nasilja odraslih osoba nad djecom;
 • Adekvatnim postupanjem djelatnika prema žrtvama nasilja;
 • Adekvatnim postupanjem djelatnika prema kršiteljima prava djece;
 • Prijavom povrede prava djece nadležnim tijelima;
 • Čuvanjem osobnih podataka djece, roditelja, skrbnika i udomitelja koji su uključeni u programe organizacije.
 • Suradnjom s relevantnim osobama u djetetovom okruženju, kao što su roditelji, učitelji, udomitelji, skrbnici.
 • Suradnjom sa relevantnim institucijama ukoliko se pojavi sumnja na zlostavljanje i zanemarivanje djeteta.
 • Osiguravanjem adekvatne pomoći žrtvama povrede prava djeteta u okviru organizacije kroz profesionalnu psihološku pomoć i/ili upućivanjem institucijama koje to omogućuju te prijavljivanjem slučaja nadležnim tijelima

KAKO BI  SE  OSIGURALO ISPUNJENJE NAVEDENIH OBAVEZA, POTREBNO JE DA:

 • Djelatnice, suradnice i volonterke budu upoznati s Politikom zaštite djeteta na razini organizacije;
 • Djelatnice, suradnice i volonterke potpisivanjem ugovora (o radu, o djelu, autorskog ili volonterskog ugovora) preuzimaju obavezu poštivanja Standarda postupanja u radu s djecom s kojom ih se upoznaje prilikom potpisivanja Ugovora;
 • Procedura zapošljavanja, kako djelatnica tako i volonterki, uključuje provjeru prikladnosti za rad s djecom i mladima, uključujući po potrebi i potvrde o nekažnjavanju i/ili ne vođenju kaznenog postupka;
 • Radimo u partnerstvu sa roditeljima/skrbnicima/udomiteljima i/ili drugim stručnjacima kako bi se osigurala zaštita djece;
 • U slučajevima sumnje da je došlo do povrede prava djece, tjelesnog i emocionalnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja, nesavjesnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta, djelatnice Duginih obitelji obvezni su pokrenuti postupak radi zaštite prava djeteta;
 • Postupak zaštite prava djeteta, uključuje prijavu sumnje koordinatoricama koje poduzimaju zakonom određene radnje i prijavljuju slučaj nadležnim institucijama. Ukoliko se sumnja odnosi na djelatnicu, suradnicu ili volonterku Duginih obitelji, koordinatorice će slučaj istražiti, poduzeti disciplinske mjere i prijaviti slučaj nadležnim institucijama sukladno zakonskim odredbama. Do okončanja interne istrage i/ili istrage nadležnih tijela, osumnjičena osoba neće moći raditi s djecom. Po okončanju postupka, ukoliko osumnjičena osoba nije oslobođena sumnje, odredit će joj se disciplinske mjere, sukladno težini djela: opomena ili razvrgnuće ugovora sa Duginim obiteljima. U slučaju da se radi o potvrđenom kršenju dječjih prava suradnih ili partnerskih organizacija, s njima će se raskinuti suradni ili partnerski odnos;
 • Postupanje prema osobi koja je prijavila sumnju na zlostavljanje/zanemarivanje djeteta ne podrazumijeva nikakve sankcije ukoliko se sumnja pokaže netočna ali je bila podnesena iz opravdanih i razumljivih razloga. Ukoliko je osoba prijavila sumnju na zlostavljanje/zanemarivanje djeteta na osnovi loših namjera, lažnih informacija i optužbi, onda će se podvrgnuti disciplinskom postupku koji će uključivati opomenu ili razvrgnuće ugovora o radu/suradnji/volontiranju, ovisno o težini optužbi, namjeri prijavitelja i šteti proizašloj iz samog postupka. Disciplinski postupak provode koordinatorice;
 • Djelatnice organizacije obvezni su na zahtjev policije ustupiti dokumentaciju te pružiti saznanja o povredi prava djeteta;
 • Zaposlenicama, suradnicama i volonterkama organizacije će se omogućiti sudjelovanje u edukacijama koje su vezane uz prava i zaštitu najboljeg interesa djeteta kako bi bili svjesni moguće štete koju određena ponašanja djetetu nanose. Pružit će im se i stručna potpora i podrška u radu s djecom, a upoznat će se i ovom dokumentom radi osiguravanja postupanja prema uvjetima iz istog.