2023: Rainbow Families – empower and connect (CareFor)

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2023. – 31.12.2024

Projekt je sufinanciran od strane Europske komisije, putem programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2022) Europske unije.

Nositeljica projekta: DIC Legebitra (Slovenija)
Partnerska organizacija: Dugine obitelji (Hrvatska)

Opis projekta:

Projekt “CareFor” ima za cilj osnažiti dugine obitelji (LGBTIQ osobe, njihovu djecu i njihove šire obitelji) u Sloveniji i Hrvatskoj putem edukacija o njihovim pravima te poticanjem povezivanja i dijeljenja iskustava i dobrih praksi u području (pravne) zaštite duginih obitelji. Ovaj projekt obuhvaća niz aktivnosti, uključujući edukacije za dugine obitelji, istraživanje njihovih potreba u Sloveniji i Hrvatskoj, provođenje anketa javnog mnijenja o duginim obiteljima, te pravnu analizu zakonodavstva u obje zemlje.

Temeljeći se na aktivnostima koje provode organizacije uključene u projekt i njihovom dugogodišnjem iskustvu u radu s LGBTIQ zajednicom, projekt želi osnažiti i omogućiti nastavak rada organizacija u području podizanja vidljivosti duginih obitelji u obje zemlje. Kroz projektne aktivnosti cilj je upoznati širu javnost s izazovima s kojima se susreću dugine obitelji u svakodnevnom životu, te uskladiti prakse i politike u Sloveniji i Hrvatskoj s Europskom strategijom za LGBTIQ jednakost 2020-2025, posebno trećim stupom ciljanih akcija: “Izgradnja inkluzivnih društava za LGBTIQ osobe.”

Ciljevi projekta uključuju koordinaciju i osiguravanje provedbe aktivnosti projekta, prikupljanje relevantnih podataka o stanju i ljudskim pravima duginih obitelji, edukacije za dugine obitelji te osviješćivanje javnosti i zagovaranje za ljudska prava LGBTIQ osoba i njihovih obitelji. Projektni paketi obuhvaćaju upravljanje i koordinaciju projekta, prikupljanje i analizu podataka, edukacije za dugine obitelji i širu javnost, te zagovaračke aktivnosti i susrete s donositeljima odluka.


2022: Moja dugina obitelj

„Moja dugina obitelj“ (MDO) projekt je kojim udruga Dugine obitelji želi nastaviti svoju izdavačku djelatnost publikacijom nastavka slikovnice u serijalu “Moja dugina obitelj”, te želi popratnim aktivnostima vezanim uz slikovnicu, obrazovanje i javne kampanje mijenjati svijest društva prema LGBTIQ+ osobama – pretežito LGBTIQ+ roditeljima, njihovoj djeci i temi roditeljstva istospolnih parova.

Primarni cilj projekta je jačanje socijalne integracije djece koja imaju istospolne roditelje te promicanje tolerancije i poštovanja različitosti. Slikovnica je nastala iz potrebe da se u hrvatskom javnom prostoru namijenjenom primarno djeci predškolske dobi, njihovim roditeljima, ali i široj javnosti, poveća vidljivost roditeljstva LGBTIQ+ osoba i o toj temi u društvu razgovara na uključiv i nekonfliktan način.

Aktivnosti vezane uz publikaciju i distribuciju prve dvije slikovnice iz serijala MDO, koje će se multiplicirati kroz ovaj projekt, ukazale su na njihove višestruke načine i mogućnosti u promicanju prava LGBTIQ+ osoba, osnaživanja njihovih ljudskih prava, senzibilizaciji javnosti, omogućavanju jednakosti postupanja i prevenciju diskriminacije na temelju seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Slikovnica i njezine popratne aktivnosti alati su koji na jednostavan i jasan način široj populaciji prikazuje svakodnevni život LGBTIQ+ osoba, te kroz prizmu roditeljstva i odnosa roditelja i djeteta približavaju temu različitosti seksualnih orijentacija ili rodnog identiteta ciljanim skupinama projekta.

Kroz edukacije, javne kampanje (crowdfunding) i ostale projektne aktivnosti širi se mreža podržavatelja i utječe na javno mišljenje i prihvaćenost LGBTIQ+ osoba, osnažuje se i proširuju se kapaciteti udruge Dugine obitelji, te prenose se znanja norveškog partnera koji ima 70 godišnje iskustvo u ovom području.

Projekt je od posebnog značaja za djecu koja danas odrastaju u duginim obiteljima u Hrvatskoj, budući da utječe na društvenu prihvaćenost njih i njihovih obitelji, te samoj djeci pruža pozitivan prikaz njihovih obitelji, i osnažuje ih kroz didaktičke materijale koji su rezultat projekta.

Projekt traje od 1. srpnja 2022. godine do 30. rujna 2023. godine, i provodi ga udruga “Dugine obitelji” iz Hrvatske u suradnji s norveškom organizacijom “FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold”.

Ukupna vrijednost projekta je 29.598,59€, osiguranih kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Kontakt osoba za projekt je Daniel Martinović, projektni koordinator udruge “Dugine obitelji”.


2022: Osnažimo i povežimo dugine obitelji!

Ovaj projekt posvećen je osnaživanju udruge Dugine obitelji kako bi razvila i ojačala svoje interne aktivnosti za dobrobit svojih članica, suradnica, volonterki i ostalih korisnica njezinih programa. Projektne aktivnosti obuhvaćaju širok spektar treninga za zaposlene osobe i aktivne volontere/ke udruge o vještinama vođenja, podučavanju i savjetovanju, kao i organizacijsko-orijentacijskim vještinama (glavna partnerska organizacija „In Dialogue“ iz Nizozemske).

Informacije o projektu

Grant Agreement No.: 2021-2-HR01-KA122-ADU-000041715
Programme: Erasmus+

Key Action: Learning Mobility of Individuals

Action Type: Short-term projects for mobility of learners and staff in adult education

Call: 2021

Round: Round 2

Start of Project: 01/01/2022

End of Project: 30/06/2023

Project Duration (months): 18 months


2021: Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost

Projekt “Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost” provode Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ (nositeljska organizacija) i partnerice, Dugine obitelji i Norsensus Mediaforum (Norveška), u razdoblju od početka siječnja 2021. do kraja veljače 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 129.600,00 €, što je osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Opći cilj projekta je ojačati demokratsku kulturu i građansku svijest kroz smanjenje homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja i unaprjeđenje položaja LGBTI mladih.

Specifični ciljevi projekta su: 1. Izgraditi kapacitet OCD-a i obrazovnih ustanova za suzbijanje homo/bi/transfobije u obrazovanju i provedbu edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba, 2. Osigurati podršku i osnažiti LGBTI mlade i 3. Ojačati zagovaračku poziciju OCD-a u svrhu unaprjeđenja javnih politika i programa te efikasne zaštite djece i mladih u sustavu obrazovanja.

Ciljne skupine su mladi, LGBTI mladi, obrazovni/e djelatnici/ice, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva (OCD), institucije vlasti, javni sektor i opća javnost.

Projekt pridonosi izgradnji kapaciteta OCD-a i obrazovnih ustanova za provedbu edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba i potiče međusektorsku suradnju u provedbi obrazovanja za ljudska prava. Također, povećava informiranost mladih o građanskom aktivizmu i osnažuje njihov kapacitet za društveno djelovanje te ih uključuje u rad organizacija civilnog društva. Kroz razne aktivnosti projekta kreira se mehanizam sustavne podrške LGBTI mladima kao višestruko ranjivoj skupini, u njihovom suočavanju s društvenom stigmatizacijom, nasiljem i diskriminacijom.

U konačnici, projekt “Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost” rezultira osnaženom zagovaračkom pozicijom organizacija civilnog društva u pravcu razvijanja dijaloga i suradnje s institucijama vlasti kako bi se utjecalo na promjene javnih politika, implementaciju programa i standarda u cilju suzbijanja homo/bi/transfobije i diskriminacije u sustavu obrazovanja te stvaranja sigurnog okruženja za LGBTI mlade.

Kontakt osoba za više informacija: Janja Trkulja, loricure@yahoo.com

Project ‘Supporting Inclusive Education – Building a Safe Future’ is conducted by Project Coordinator Lesbian Organisation Rijeka – LORI and partner organisations Rainbow Families and Norsensus Mediaforum (Norway) from January 2021 until end of February 2023. Project is worth 129.600,00 €, ensured through financial support of Iceland, Liechtenstein and Norway as part of the EEA Grants 2014 – 2021.

The overall goal of the project is to strengthen democratic culture and civic awareness by reducing homo/bi/transphobia in the education and to improve the position of LGBTIQ youth.  

Project specific objectives are:

  1. To build the capacity of CSOs and educational institutions to combat homo/bi/ transphobia in education and to implement education on human rights of LGBTI people;
  2. To provide support and empower LGBTIQ youth and
  3. To strengthen the advocacy position of CSOs in order to improve public policies and programmes and the effective protection of children and youth in the education.

Target groups are: youth, LGBTIQ youth, school professionals, educational institutions, civil society organisations (CSOs), government institutions and general public.

The project contributes to building the capacity of civil society organisations (CSOs) and educational institutions to implement LGBTI human rights education and encourages cross-sectoral cooperation in the implementation of human rights education. It also increases young people’s awareness of civic activism and strengthens their capacity for social action and involves them in the work of civil society organisations. Through various project activities, a mechanism of systematic support to LGBTI youth as a multiple vulnerable group is created, in their coping with social stigma, violence and discrimination.

Ultimately, the project ‘Supporting Inclusive Education – Building a Safe Future’ results in a strengthened advocacy position of civil society organisations towards developing a dialogue and cooperation with government institutions in order to influence policy changes, implement programmes and standards to combat homo/bi/transphobia and discrimination in the education system, and create a secure environment for LGBTI youth.


2021: Sve obitelji su ravnopravne

Hrvatska je zemlja koja ima relativno dobar zakonski okvir o pravima LGBTQI+ zajednice te je udomiteljstvo u LGBTQI+ obitelji zagarantirano odlukom Ustavnog suda iz prosinca 2019. Međutim, ono se i dalje ne događa ili se događa vrlo rijetko nakon javnog pritiska.

Skrivena moć centara za socijalnu skrb, vjerojatno uzrokovana predrasudama, strahom od nadređenih kao i relativno opravdanim strahom od reakcija u javnom prostoru treba biti uklonjena.

Ideja projekta je da se na najosjetljivijem području diskriminacije općoj populaciji pokaže da LGBTI+ osobe imaju uobičajene potrebe i želje i da je prevladavajući socijalni konstrukt „drugosti“ neopravdan. Projekt „Sve obitelji su ravnopravne“ želi smanjiti diskriminaciju pripadnika/ca LGBTQI+ zajednice osiguravanjem institucionalnih uvjeta i društvene prihvaćenosti udomljavanja djece u LGBTQI+ obitelji. Projekt se provodi uz financijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Projektni tim će provesti edukaciju zaposlenica/ka centara za socijalnu skrbi i njihovih ravnateljica/a, neortodoksnu javnu kampanju utemeljenu na reagiranju različitih osoba na socijalnim mrežama i elektroničkim i internetskim medijima te osnivati mrežu organizacija civilnog društva, stručnjaka/kinja zainteresiranih za podržavanje udomiteljstva u LGBTQI+ obiteljima.

Od projekta će mnogi imati koristi: centri za socijalnu skrb, opća populacija, LGBTQI obitelji i zajednica.

Cilj projekta „Sve obitelji su ravnopravne“ je povećanje postotka stanovništva koje prihvaća udomljavanje djece u LGBTQI+ obitelji. Isto tako, projektom se planira uspostava multi-sektorske suradnje između nadležnih ministarstava i organizacija civilnog društva koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava LGBTI+ osoba. Suradnja ljudsko-pravaških organizacija i državnih tijela može dovesti do značajnih pomaka u postupanju koje određuju sadržaj i kvalitetu svakodnevnog života, a državnoj upravi omogućiti da počne primjenjivati i promovirati nediskriminacijske politike prema svima.

Partnerstvo je u projektu pažljivo složeno. OMG, prijavitelj projekta ima iskustvo u vođenju višegodišnjih projekata i javnih kampanja koje se bave ljudskim pravima. Dugine obitelji su specijalizirane za ljudska prava LGBTQI+ obitelji te su se već bavili udomiteljstvom. Imaju mrežu volonterki/a i stručnjaka/kinja koji su se spremni angažirati. Dikkedokken Filmlaug iz Norveške je udruga s iskustvom u produkciji dokumentarnih filmova i dovoljno raširenim vezama da može organizirati relevantno studijsko putovanje u Norvešku te dovesti u Hrvatsku stručnjake/kinje koji mogu prenijeti svoja iskustva.

“Projekt Sve obitelji su ravnopravne je podržan sa 148.059,76 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.”


2020: Dugine obitelji 2020 – Zajedno u bolju budućnost

Ovaj projekt posvećen je osnaživanju NELFA-e (Europska mreža duginih obitelji, nositelj projekta), kako bi ojačala svoje obrazovne aktivnosti za dobrobit duginih obitelji u (ponekad) neželjenim okruženjima. Projektne aktivnosti obuhvaćaju širok spektar treninga za zaposlene osobe i aktivne volontere/ke LGBTI organizacija koje se bave obiteljskim životom, o vještinama vođenja, podučavanju i savjetovanju, kao i organizacijsko-orijentacijskim vještinama (glavna partnerska organizacija „In Dialogue“) i “job shadowing” za srodne organizacije u susjednim zemljama (fokus na regiji bivše Jugoslavije, s glavnom partnericom udrugom Dugine obitelji iz Hrvatske).

Početak projekta: 01-06-2020 – End: 31-07-2021
Referenca projekta: 2020-1-BE01-KA104-074860
Vrijednost dodijeljene podrške: 34.515,00 EUR

Web stranica Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BE01-KA104-074860


2018: Fairy Tale Genderology

Projekt postavlja rodne uloge u kontekst prakse i politike davanjem izazova rodno zasnovanom radu s mladima, kao i davanjem preporuka za razvoj politika u pomaganju mladim ljudima da razumiju i ospore utjecaj kojeg rodne uloge imaju na njihov život.

U bajkama postoje tradicionalne rodno specifične uloge i ponašanja koja će biti početna točka za osporavanje osjećaja mladih zbog postojanja rodnih stereotipa. Projektni pristup će ih potaknuti da prošire svoja osobna očekivanja izvan ograničenja rodnih stereotipa i pridonijet će stalni razvoj lokalne i EU zajednice.

Rodne uloge određene su društvenim sustavom i kulture. Konceptom rekonstrukcije bajki provedenim kroz projekt želimo postići napredak prema smanjivanju razlika između rodova.

PROGRAM: ERASMUS + KA2: Izgradnja kapaciteta za mlade u susjednim zemljama i zemljama proširenja

BROJ PROJEKTA: 602414-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBY-WB

TRAJANJE: 11.11.2018 – 30.09.2019

Web stranica: https://urbandevelopmentce.wixsite.com/fairytalegenderology/project

PDF dokument: Tool kit Fairy Tale Genderology

Project sets gender in the context of practice and policy by providing challenges to gender based work with young people, as well as providing recommendations for policy developments in helping young people to understand and challenge the impact that gender has upon their lives.

In fairy tales there are traditional gender-specific roles and behaviours which will be the start point to challenge feelings of young people about existence of gender stereotypes.This approach will encourage them to broaden their personal expectations beyond the restrictions of gendered stereotypes and will contribute to the ongoing development of local and EU community.

Gender roles are determined by the system and cultures. With concept of reconstruction of fairy tales, we want to make a progress toward narrowing the gaps between men and women.

PROGRAMME: ERASMUS+ KA2: Capacity Building for youth in neighbouring and enlargement countries

PROJECT NUMBER: 602414-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBY-WB

DURATION: 01/11/2018- 30/09/2019


2018: Road to Marriage Equality

U sklopu projekta „Put do bračne ravnopravnosti“ održan je niz događaja povodom Dana ljudskih prava (10. prosinca) na kojima se razgovaralo o perspektivi Hrvatske sljedećih godina u pogledu izjednačavanja prava istospolnih i raznospolnih parova u pitanjima koja reguliraju pojedine segmente obiteljskog života (udomiteljstvo, posvajanje, pristup MPO uslugama i drugi). Na događanjima sudjelovali su gosti iz Francuske i Njemačke – g. Dominique Boren, predsjednik udruge APGL-a (Francuska) i mreže NELFA (Mreža europskih LGBTI obiteljskih udruga ) i g. Bjorn Sieverding, predstavnik udruge LSVD-a (Njemačka) i tajnik NELFA-e, koji su podijelili iskustva iz svojih matičnim zemljama i vlastitu perspektivu, kao i predstavnica Intergrupe EU parlamenta za prava LGBTI osoba, gospođa Juliette Sanchez-Lambert (tajnica i koordinatorica Intergrupe).

Projekt je djelomično financiran sredstvima Francuskog veleposlanstva u Zagrebu.

„Road to marriage equality“ were a series of events held in occasion of the Human Rights Day (10th of December) in which we discussed the perspective of Croatia in the following years in regards of achieving marriage equality, with international guests from France and Germany – Mr. Dominique Boren, President of APGL (France) and NELFA (Network of European LGBTI Family Associations) and  Mr. Bjorn Sieverding, Representative of LSVD (Germany) and Secretary of NELFA who shared their experiences in their home countries and their perspective, as well as the representative of the EU Parliament’s Intergroup on LGBTI Rights, Ms. Juliette Sanchez-Lambert (secretary and coordinator of the Intergroup).


2017: Moja dugina obitelj

Cilj slikovnice “Moja dugina obitelj” je jačanje socijalne integracije djece koja imaju istospolne roditelje te promicanje tolerancije i poštovanja različitosti. Slikovnica je namijenjena djeci predškolske dobi te prikazuje sličice iz života dvoje djece s istospolnim roditeljima.

Više informacija o slikovnici možete pronaći na posebnom dijelu naše web stranice posvećenom serijalu “Moja dugina obitelj”.

Izdavanje prve slikovnice djelomično je financirano sredstvima Francuskog veleposlanstva u Zagrebu.