Povodom izbora za zastupnike/ce u Sabor Republike Hrvatske koji će se održati 5. srpnja 2020. inicijative i organizacije diljem države koje se bave podrškom i zaštitom prava LGBTIQ+ osoba pripremile su predizborne zahtjeve kojima tražimo poboljšanje trenutnog pravnog okvira koji regulira razne aspekte života LGBTIQ+ osoba i koji bi trebali pomoći suzbijanju diskriminacije i postizanju ravnopravnosti za sve građane i građanke naše zemlje, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, rodni identitet, rodno izražavanje ili spolne karakteristike.

Uz predizborne zahtjeve, pripremile smo i prisegu kojom tražimo da se kandidati i kandidatkinje svojim potpisom obvežu na aktivno zalaganje, savezništvo i korištenje svog položaja i utjecaja kako bi se zahtjevi sproveli u stvarnost.

Ukoliko podržavate zahtjeve i želite potpisati prisegu možete to učiniti porukom na e-mail adresu info@dugineobitelji.com, ili popunjavanjem forme na ovoj poveznici. Zahtjeve i prisegu možete pročitati u nastavku stranice.


Predizborna zakletva za kandidate/kinje za Sabor RH

Ja, kao kandidat/kinja za Sabor Republike Hrvatske obvezujem se zalagati za ljudska prava, jednakost i društvenu pravdu za osobe svih rodnih identiteta, rodnih izražavanja, spolnih karakteristika i seksualnih orijentacija, uključujući sve lezbijke, gejeve, biseksualne, transrodne, interspolne i queer (LGBTIQ+) osobe u Republici Hrvatskoj i šire, i to ću učiniti tako što ću:

Ojačati zaštitu u pravu i politici Republike Hrvatske

Obvezujem se podržavati mjere koje će osigurati najviši mogući stupanj pravne zaštite LGBTIQ+ osoba. Aktivno ću surađivati s drugima kako bih pronašao/la strategije za zatvaranje praznina u zakonskoj zaštiti na temelju seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih karakteristika u područjima borbe protiv diskriminacije, zločina iz mržnje i govora mržnje. Radit ću na podršci mjerama za jaču zaštitu i veću podršku LGBTIQ+ tražiteljima i tražiteljicama azila te osigurati da sloboda kretanja bude dostupna LGBTIQ+ osobama i njihovim obiteljima. Također ću aktivno pridonijeti učinkovitoj provedbi politika na nacionalnoj razini, kao nužni korak za postizanje stvarnih promjena u životu LGBTIQ+ osoba.

Biti saveznik/ca podzastupljenim glasovima

Obvezujem se da ću iskoristiti svoju poziciju da pojačam glasove podzastupljenih LGBTIQ+ osoba  i proaktivno pridonositi da politike Republike Hrvatske uključe LGBTIQ+ osobe koje nisu isključene samo zbog svoje seksualne orijentacije, rodnog identiteta/izražavanja ili spolnih karakteristika, već i zbog svoje vjere, porijekla, boje kože, invaliditeta, socioekonomskog statusa i drugih razloga. Učinit ću to tako što ću u javni diskurs uključiti nedovoljno predstavljene glasove LGBTIQ+ osoba, truditi se saslušati njihove probleme i uvrštavati njihova pitanja na dnevni red institucija Republike Hrvatske. Također ću osigurati da LGBTIQ+ glasovi budu uključeni u ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja.

Osigurati napredak Republike Hrvatske u razini zaštite prava LGBTIQ+ osoba

Kao potencijalna/i predstavnica/k svih građanki/a pa tako i LGBTIQ+ građanki/a, te snažan/na saveznik/ca LGBTIQ+ organizacijama i aktivistima/aktivistkinjama, obvezujem se osigurati napredak Republike Hrvatske u kontekstu ljudskih prava LGBTIQ+ osoba. Osigurat ću da institucije Republike Hrvatske preuzmu ulogu branitelja ljudskih prava LGBTIQ+ osoba te da se usvoje inkluzivni zakoni i njihova adekvatna primjena u praksi svojim angažmanom u zakonodavnom procesu. Također se zalažem za jačanje unutarnje i vanjske koherentnosti u opredjeljenju Republike Hrvatske prema ljudskim pravima LGBTIQ+ osoba.

Iskoristiti snagu mog položaja

Obećavam da ću koristiti utjecaj svog položaja za unapređenje ljudskih prava LGBTIQ+ osoba i raditi na unapređenju kvalitete života LGBTIQ+ osoba u svim sferama, time doprinoseći njihovoj ravnopravnosti i uključivosti u Republici Hrvatskoj i izvan nje, gdje god mogu. Bit ću otvoren/a za aktivan dijalog s LGBTIQ+ organizacijama i aktivistima/aktivistkinjama, koji su glavni stručnjaci i stručnjakinje kroz vlastita iskustva i potrebe. Bit ću snažan saveznik/ca LGBTIQ+ osobama i odazivati se pozivima na akciju LGBTIQ+ organizacija na svim razinama.


Predizborni zahtjevi LGBTIQ+ inicijativa i organizacija

Zahtijevamo donošenje Nacionalnog plana za ravnopravnost, pravdu i uključivost LGBTIQ+ osoba te suzbijanja anti-LGBTIQ+ diskriminacije i nasilja, kao i provođenje programa i kampanja koje promiču ravnopravnost, pravdu i uključivost te doprinose suzbijanju anti-LGBTIQ+ diskriminacije i nasilja.

Mora se unaprijediti život LGBTIQ+ osoba u svim sferama života, uključujući omogućiti da je pristup socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za LGBTIQ+ osobe dostupan, pristupačan, adekvatan, afirmativan, subvencioniran i kvalitetan.

PRIVATNI I OBITELJSKI ŽIVOT

Zahtijevamo Obiteljski zakon koji izjednačava obiteljska prava osoba svih seksualnih orijentacija, rodnih identiteta, rodnih izražavanja i spolnih karakteristika, uključujući pristup sustavu posvojenja svim osobama i parovima pod jednakim uvjetima.

Zahtijevamo Zakon o udomiteljstvu koji kao moguće udomitelje izrijekom navodi osobe i parove svih seksualnih orijentacija, rodnih identiteta, rodnih izražavanja i spolnih karakteristika.

Zahtijevamo više mogućnosti kod izdavanja rodnog lista djeteta, odnosno prepoznavanje roditelja kao “roditelja”, “oca”, ili “majku”, prema samoodređenju roditelja, kako bi se poštovao rodni identitet roditelja, kao i olakšalo priznavanje rodnih listova iz inozemstva

Zahtijevamo reguliranje zaštite prava vezanih za rodni identitet, rodno izražavanje i spolne karakteristike na principima samoodređenja, privatnosti i tjelesne autonomije osoba svih rodnih identiteta, rodnih izražavanja i spolnih karakteristika, uključujući reguliranje pravnog priznanja roda, odnosno promjene upisa spola u državne matice, isključivo kroz upravni postupak.

ZDRAVLJE

Zahtijevamo Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji koji izrijekom uključuje pravo na MPO osobama i parovima svih seksualnih orijentacija, rodnih identiteta, rodnih izražavanja i spolnih karakteristika. Taj bi novi zakon morao biti u skladu s medicinskim postignućima, po uzoru na zakone u npr. nordijskim zemljama ili zemljama Beneluksa

Zahtijevamo lakši pristup testiranju na HIV i spolno prenosive bolesti te promjenu zakonskog okvira: demedikalizacija i omogućavanje samotestiranja – kućnih testova. Također, zahtijevamo da se omogući i olakša pristup predekpozicijskoj i postekspozicijskoj profilaksi (PrEP i PEP), naročito izvan Zagreba.

Zahtijevamo da se ukine pravilo kojim se muškarcima koji su u životu imali spolne odnose s drugim muškarcima zabranjuje dobrovoljno davanje krvi.

Zahtijevamo formiranje radne skupine koja će uključivati organizacije civilnog društva koje se bave pravima trans osoba i stručnjake/stručnjakinje s iskustvom i edukacijom iz područja zdravstvene zaštite trans osoba, a koja će raditi na usustavljivanju i decentraliziranju specifične zdravstvene skrbi potrebne trans osobama. Jednako tako zahtijevamo redovito i adekvatno ažuriranje naziva i sadržaja Liste stručnjaka koji imaju iskustva u radu sa transseksualnim osobamaizdane od strane Ministarstva zdravstva (NN59/2015) te sustavnu edukaciju zdravstvenih djelatnica/ka o pravima i potrebama trans osoba, a u suradnji s organizacijama civilnog društva koje se bave pravima trans osoba.

Potrebno je osigurati i da se sva trans-specifična zdravstvena skrb subvencionira putem HZZO-a, a to uključuje endokrinološko zdravlje i hormonalnu terapiju, reproduktivno zdravlje i pohranu reproduktivnog materijala, relevantne kirurške i druge zahvate te medicinska pomagala.

Zahtijevamo sustavnu edukaciju za zdravstvene djelatnice/ke, u suradnji s organizacijama civilnog društva koje se bave pravima interspolnih osoba, kako bi pružile adekvatnu podršku svim osobama s nenormativnim spolnim karakteristikama, uključujući interspolne osobe (informiranje i podrška roditeljima te samim interspolnim osobama, praćenje zdravlja, odgoda bilo kakvih terapija i zahvata koji nisu hitni i nužni bez punog informiranog pristanka osobe).

RAD I ZAPOSLENJE

Zahtijevamo sustavnu edukaciju o pravima i potrebama LGBTIQ+ radnica/ka za poslodavce, sindikate i udruge poslodavaca. U skladu s tim, poslodavce treba poticati na stvaranje inkluzivnog radnog okruženja za LGBTIQ+ osobe i provođenje edukacija za zaposlenike/ice o ljudskim pravima i diskriminaciji koje će uključivati LGBTIQ+ teme. Također, poslodavce treba poticati i na prilagodbu pravilnika i propisa koji bi uključivali zabranu diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih karakteristika te kako bi bila vidljiva i prava radnika/ica u životnom partnerstvu, kao i prava na privatnost i dokumentaciju s novim podacima nakon promjene osobnog imena i/ili oznake spola.

OBRAZOVANJE

Zahtijevamo cjelovitu kurikularnu reformu koja uključuje građanski i spolni odgoj i obrađuje teme seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih karakteristika unutar kurikuluma na afirmativan i znanstveno utemeljen način. U kurikulume ili nastavne planove i programe valja uključiti sadržaje koji će poticati ravnopravnost i uvažavanje ljudskog dostojanstva LGBTIQ+ osoba i njihovih obitelji te koji će povećati svijest učenika/ca o LGBTIQ+ osobama.

Zahtijevamo donošenje strategije ili protokola prevencije i suzbijanja anti-LGBTIQ+ nasilja i podrške LGBTIQ+ učenicama/ima ili u postojećim protokolima predvidjeti mjere koje uključuju preventivne, edukativno-informativne te aktivnosti reakcije na nasilje, kao i praćenje primjene protokola.

Zahtijevamo da se iz školskih udžbenika ukloni homo/bifobičan, interfobičan i transfobičan sadržaj. U skladu s tim, očekujemo provedbu stručnih osposobljavanja i usavršavanje zaposlenih u odgojno-obrazovnom sustavu o zaštiti ljudskih prava, uključujući prava LGBTIQ+ osoba kao i o problematici vršnjačkog nasilja i/ili zlostavljanja LGBTIQ+ mladih te o psihosocijalnom radu s LGBTIQ+ učenicama i učenicima.

SUZBIJANJE NASILJA I DISKRIMINACIJE

Zahtijevamo da se u Zakon o suzbijanju diskriminacije kao osnova za zaštitu od diskriminacije uvrste i spolne karakteristike te uključi definicija rodnog identiteta i izražavanja koja uključuje osobne zamjenice kao aspekt rodnog identiteta i rodnog izražavanja koji nije ovisan o spolu upisanom u osobnim dokumentima.

Zahtijevamo da se Kaznenim zakonom zaštite osobe na osnovi rodnog identiteta, rodnog izražavanja, spolnih karakteristika i seksualne orijentacije. Kaznenim zakonom moraju se zabraniti intervencije nad spolnim i reproduktivnim organima svih odraslih osoba, adolescenata i djece, što uključuje interspolne osobe i djecu, kao i druge terapije (npr. hormonalna) koje se provode bez informiranog pristanka osobe u svrhu prilagodbe tipično muškim odnosno ženskim spolnim karakteristikama, a koje nisu medicinski hitne i nužne za fizičko zdravlje i sprečavanje izravne opasnosti po život djeteta.

Zahtijevamo da se Zakonom o ravnopravnosti spolova zaštite osobe svih rodnih identiteta (ne samo muških i ženskih), rodnog izražavanja i spolnih karakteristika.

Zahtijevamo da se zakonski zabrane bilo kakve vrste konverzijskih terapija kojima se pokušavaju mijenjati seksualna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje.

Zahtijevamo da se osigura sustavna podrška (pravna, psihološka, zdravstvena i sl.) za LGBTIQ+ osobe koje su preživjele nasilje ili diskriminaciju, uzimajući u obzir specifične potrebe dodatno marginaliziranih skupina (npr. osobe s invaliditetom, osobe bez dokumenata, seksualne radnice/i, korisnice/i droga, beskućnice/i)

Zahtijevamo da se osigura sustavno educiranje svih javnih službenica/ka o pravima i potrebama LGBTIQ+ osoba, uključujući: odgojno-obrazovne institucije, sudove, policiju (uključujući graničnu policiju), HZZ, matične urede, centre za socijalnu skrb, HZZO, zdravstvene ustanove i domove zdravlja, centre za kulturu, domove i centre za žrtve nasilja, beskućnice/ke, starije, i/ili azilante/kinje, zatvore i zatvorski sustav, relevantne Vladine urede i ministarstva (rada, obrazovanja, socijalne politike, zdravstva, uprave, unutarnjih poslova).

Zahtijevamo da mjere koje uključuju marginalizirane osobe ne isključuju osobe na osnovi rodnog identiteta, rodnog izražavanja, spolnih karakteristika i seksualne orijentacije ukoliko je to primjenjivo.

STANOVANJE

Zahtijevamo da se u naredne četiri godine osigura barem jedna sigurna kuća i sklonište za LGBTIQ+ osobe koja je pristupačna i za LGBTIQ+ osobe s invaliditetom, uz program koji će omogućiti sustavnu i kontinuiranu brigu za žrtve obiteljskog nasilja i/ili diskriminacije, kao i za osobe izbačene iz obiteljskih domova zbog seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i/ili spolnih karakteristika.

KULTURA

Zahtijevamo osiguravanje podrške programima LGBTIQ+ kulture, suradnju institucija s udrugama civilnog društva za provođenje istraživanja te predstavljanja baštine i kulture, kako bi se unaprijedila društvena vidljivost i diskurs o manjinskim kulturama.


Kandidati/kinje koje su potpisale zakletvu i podržale zahtjeve:

Ana AlapićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Ana Dana BerošMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Ana MatanMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Ana MikleuševićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Anton GlasnovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Atana Grbic – MartinovicMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Barbara GasparMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Biserka MomčinovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Bojan GlavaševićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Boris MijakovacMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Božidar KicMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Damir BakićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Danijel PikutićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Danijela DolenecMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Danko HećimovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
David BilićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Dejan MatkovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Diana BekavacMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Dinko KulašMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Dragan MarkovinaMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Dražen LučaninMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Đejn DjakovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Đuro CaporMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Enis CausevicMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Goran MatićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Goran PristašMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Gordana PasanecMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Gordana ŠimićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Gordana VudragovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
IGRA ŠAIN KOVAČEVIĆMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Iskra MandarićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Iva IvasMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Iva KvakićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Ivan CingelMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Ivan SlavicaMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Ivan ŠpoljarićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Ivan-Boško HabušMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Jadranka BarišićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Jadranka PintarićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Jagoda MunicMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Jelena MilošMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Karin GrgorovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Karlo PilkoMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Kartelo RuzicaMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Katarina Pavičić-IveljaMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Katarina PeovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Luka KerečinMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Marija Brajdić VukovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Marija Vujošević CarićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Marin ŽivkovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Mario KovačMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Marko ProkopićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Marta KišMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Martina UzelacMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Mate KapovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Mateo PtičarMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Miloš PopovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Miljenka ĆurkovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Nadežda ČačinovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Naima BalicMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Nebojša ZeličMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Nemanja CvijanovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
NENAD KLAPČIĆMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Nenad LjubićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Nikica NadramijaMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Nikola ĐapićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Nikola MedićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Nives Miošić-LisjakMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Petra KadakMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Petra MarčinkoMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Plamena ŠarlijaMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Rada BorićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Renata KolomboMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Renato AdžićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Renato BabojelicMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Robert FaberMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Sandra BenčićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Sandra CrnkovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Sandra KasunićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Sanja BilasMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Sanja KonjevićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Siniša IvankovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Siniša MiličićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Svibor JančićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Tajana IlićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Tamara GovorkoMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Tamara ViskovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Teodor OstojićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Tihomir MilovacMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Tomislav TomaševićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Urša Raukar-GamulinMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Vanda ŠajerMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Vesna JankovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Zlatko BračunMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Zlatko NikolićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Zoran JajaloMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Zorislav Antun PetrovićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Zorislav ŠubarićMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Željka BilošMožemo! – politička platforma, Zagreb je naš!, Nova ljevica – NL, Radnička fronta – RF, Održivi razvoj hrvatske – ORAH, Za grad
Anka Mrak-TaritašRestart koalicija
Biljana GaćaRestart koalicija
Branka BakšićRestart koalicija
Domagoj HajdukovićRestart koalicija
Eleonora MandićRestart koalicija
Enisa KiferRestart koalicija
Goran AleksićRestart koalicija
Goran Beus RichemberghRestart koalicija
Lara KvesićRestart koalicija
Marija AlfirevRestart koalicija
Mirela HolyRestart koalicija
Sabina GlasovacRestart koalicija
Samir Haj BarakatRestart koalicija
Dario CarevStranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno
Ivica PuljakStranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno
Marijana PuljakStranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno
Natalia Tafra BazinaStranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno
Nikola PerićStranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno
Zadnje ažuriranje popisa: 02/07/2020

Odgovori pojedinih stranaka


Stranka Pametno je dio koalicije centra na predstojećim parlamentarnim izborima, zajedno sa strankom Fokus i Strankom s imenom i prezimenom.
Stranka Pametno od svog osnutka podržava sve manjine i javno istupa u borbi za jednakost, slobodu i ravnopravnost svih pojedinaca, bez obzira na njihovu vjersku, seksualnu, nacionalnu i bilo koju drugu oprijedjeljenost/različitost.

Ovim putem potvrđujemo spremnost na ispunjenje zahtjeva LGBTIQ+ organizacija ukoliko netko od naših kandidata uđe u Sabor i dobije priliku da utječe na donošenje zakona koji će omogućiti poboljšanje trenutnog pravnog okvira koji regulira razne aspekte života LGBTIQ+ osoba.


Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati, kao liberalna stranka, uvijek je bila i uvijek će biti na strani svih manjina – nacionalnih, vjerskih, seksualnih ili bilo kojih drugih manjina, jer je svaka demokracija snažna onoliko koliko su snažna prava manjina u nekom društvu. HNS se od početka zauzima za ukidanje svakog oblika diskriminacije LGBTIQ zajednice, jer čvrsto vjerujemo da je najbolji put u napredak i razvoj – put slobode. Međutim, biti slobodan ne znači samo imati pravo biti drugačiji, nego biti uključen u društvo sa svim svojim posebnostima i dati svoj doprinos društvu. Tako nastaju sve napredne ideje u društvu, od kulture, obrazovanja do biznisa. Sve to zajedno donosi društveni rast na korist svih građana.